Schoolverzuim

Schoolverzuim

Het protocol schoolverzuim ofwel afwezigheidsprotocol ligt ter inzage bij de receptie, maar is uiteraard ook digitaal via de geboden link in te zien. Het MML maakt gebruik van het computerprogramma Magister om dagelijks de aanwezigheid van leerlingen te registreren. De ouders kunnen inloggen op onze website om deze gegevens na te gaan.


Absentie

De school is wettelijk verplicht de namen van de leerlingen die buiten de vakanties zonder verlof afwezig zijn (beveiligd) door te geven aan Bureau Leerplicht  Amsterdam. Dit geldt ook voor veelvuldig te laat komen -zowel aan het begin van de dag als bij de leswisseling. Ter voorkoming van veelvuldig verzuim houdt Bureau Leerplicht Amsterdam op school een preventief verzuimspreekuur. School informeert de ouder(s)/verzorger(s) vooraf wanneer de leerplichtambtenaar een leerling voor dit preventieve spreekuur uitnodigt. De ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn.

 

Wij verzoeken u medische bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Mocht het onder schooltijd plaats moeten vinden, dient dit minimaal een dag van tevoren te worden doorgegeven en niet op de dag zelf. Hiervoor dient u een absentieformulier te gebruiken (hier te downloaden en verkrijgbaar bij de leerlingadministratie).

 


Extra verlof

Het beleid ten aanzien van extra vrije dagen buiten de schoolvakanties wordt door Bureau Leerplicht scherp gehandhaafd. In het algemeen wordt er geen extra verlof toegestaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige, bijzondere omstandigheden.  

 

Extra verlof aanvragen kunt u bij de leerlingenadministratie door middel van een aanvraagformulier voor extra verlof. De directeur beslist of het verlof al dan niet wordt verleend. Hij houdt zich daarbij aan de regels van bureau Leerplicht. Het schriftelijke verzoek moet ruim van tevoren ingediend worden. Let er hierbij op dat u het juiste formulier gebruikt en dat alle relevante informatie ten behoeve van de beoordeling duidelijk wordt vermeld. Bij de aanvraag voor extra verlof voor bruiloften of ziekte en/of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de derde graad, kunt u de informatie van de rijksoverheid over bloed- en aanverwantschap gebruiken via deze link. 

 

Op het MML geldt dat er alleen toestemming wordt verleend indien er een bewijsstuk bij het aanvraagformulier voor extra verlof gevoegd is. De laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie uitgesloten, kan in een persoonlijk gesprek met de directeur worden afgesproken om het bewijsstuk achteraf in te leveren. Binnen drie dagen na terugkeer op school kan de absentie dan alsnog geoorloofd worden. 
 
 

Leren is een plicht maar ook een recht

De gemeente Amsterdam heeft een algemene folder over leerplicht gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website van Bureau Leerplicht