Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeelsleden van Metis en Kiemm meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.

Samen én apart hebben de geledingen informatie-, instemmings- of adviesrecht bij besluiten van het bevoegd gezag in de school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties, de veiligheid op school, de formatie, de schoolregels en het schoolplan.

Het MML maakt onderdeel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(MSA). Omdat deze scholengroep uit meer dan 1 school bestaat, is er binnen het MSA ook een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Hierin zijn de deelmedezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De CMR overlegt met de bestuurder(s) van de MSA.

De deelmedezeggenschapsraad (DMR) van het MML en Kiemm vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De raad bestaat uit 8 leden: 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. U kunt contact opnemen via mml.dmr@msa.nl. Dit is onze vergaderingsagenda:

Deel dit artikel